Aktivi

STRUČNI AKTIVI

(Nastavni plan i program na bosanskom jeziku)

Stručni aktiv prirodnih nauka

 • profesorice Sanja Novaković i Amira Džeko (hemija)
 • profesorice Amela Selimić i Jasmina Ćatić (biologija)

Stručni aktiv društvenih nauka

 • profesorici Azer Tipura i Amar Šipković (historija)
 • profesorice Tatjana Serdarević i Sanela Sinanagić (geografija)
 • profesor Alija Dilberović (sociologija, logika i filozofija)
 • profesorica Alesmina Ljeljak-Frko (vjeronauka)
 • profesor Ragib Dizdar (demokratija i ljudska prava)

Stručni aktiv matematike, fizike i informatike

 • profesori: Sead Peco, Azra Hadžiomerović, Selma Macić i Selma Ćorić Droce (matematika)
 • profesorica Azra Kurtović (fizika)
 • profesor Vladimir Šarović (informatika)

Stručni aktiv stranih jezika

 • profesorice: Aida Memić i Amela Džiho-Hidović (engleski jezik)
 • profesorica Indira Maksumić (francuski jezik)
 • profesorica Adaleta Ćemalović (njemački jezik)
 • profesorica Romana Biško (latinski jezik)

Stručni aktiv bosanskog jezika i književnosti

 • profesorice: Naira Ćorajević, Munevera Slato i Merima Peco

Stručni aktiv vještina

 • profesorica Ajla Slijepčević (muzička kultura)
 • profesorica Jadranka Kurt – Bešo (likovna kultura)
 • profesori Širaz Novaković i Mili Hadžiosmanović (tjelesni i zdravstveni odgoj)

 

STRUČNI AKTIVI

 (nastavni plan i program na hrvatskom jeziku)

Stručni aktiv hrvatskog jezika

 • profesorica Renata Jukanović (Hrvatski jezik)
 • profesorica Mara Cindrić (Hrvatski jezik)
 • profesor Josip Zelenika (Hrvatski jezik)

Stručni aktiv stranih jezika / engleskog jezika, njemačkog jezika, francuskog jezika i latinskog jezika

 • profesorica Vanja Kjagana Džinović (Engleski jezik)
 • profesorica Blaženka Gardavski Jović (Engleski jezik)
 • profesorica Nataša Ćorić (Njemački jezik)
 • profesorica Snježana Jozić (Njemački jezik)
 • profesorica Lidija Rotim (Francuski jezik)
 • profesorica Dijana Jurčić (Latinski jezik)

Stručni aktiv matematike, fizike i informatike

 • profesorica Anita Marijanović (Matematika)
 • profesorica Romela Šunjić (Matematika)
 • profesorica Nikolina Grubišić – Čabo (Fizika)
 • profesor Vladimir Šarović (Informatika)

Stručni aktiv prirodoslovne skupine predmeta / biologije i kemije

 • profesorica Kristina Mustapić (Biologija)
 • profesorica Anita Doko (Biologija, Kemija)
 • profesorica Daliborka Bojbaša (Kemija)

Stručni aktiv povijesti, zemljopisa

 • profesorica Dijana Ereš (Povijest, Zemljopis)
 • profesor Igor Weber (Povijest, Zemljopis)
 • profesorica Danijela Martinac (Povijest)

Stručni aktiv humanističke skupine predmeta / vjeronauka, etike, filozofije, logike, sociologije, psihologije, politike i građanskog društva – gospodarstva

 • profesor Zoran Zekić (Vjeronauk)
 • Profesorica Viktorija Bukovac (Etika)
 • profesor Josip Milić (Filozofija, Logika)
 • profesorica Tatjana Čehajić (Sociologija, Politika i građansko društvo – gospodarstvo)
 • profesorica Suzana Vasilj (Psihologija)

Stručni aktiv umjetnosti / likovne umjetnosti, glazbene umjetnosti, tjelesne i zdravstvene kulture

 • profesor Saša Šantić (Likovna umjetnost)
 • profesorica Marina Sulić (Glazbena umjetnost)
 • profesor Marko Mihalj (Tjelesna i zdravstvena kultura)